Ta dokument je pravilnik izvajanja storitev po elektronski poti v smislu Zakona  o opravljanju storitev po elektronski poti z dne 18. julija 2002.

 1. OPREDELITVE POJMOV.
 1. Geslo – niz alfanumeričnih znakov in/ali posebnih znakov, ki jih je Prejemnik storitve izbral v postopku Registracije in je potreben za avtorizacijo Prejemnika storitve ob prijavi v račun v Servisu.
 2. Račun – mesto v Servisu, ki je na voljo konkretnemu Prejemniku storitve po registraciji in mu omogoča uporabo storitev, opredeljenih v Pravilniku.
 3. Prijavno ime – e-mail Prejemnika storitve, potreben za dostop do Računa, ki ga prejme Prejemnik storitve tekom Registracije.
 4. Pravilnik – ta Pravilnik Servisa https://shardacropchem.si, ki opredeljuje pravila zagotavljanja storitev po elektronski poti s Servisom s strani Ponudnika storitev ter pravila uporabe teh storitev s strani Prejemnikov storitev.
 5. Registracija – prostovoljno opravilo Prejemnika storitve, ki vključuje ustvaritev Računa v Servisu. Registracija v Servisu je brezplačna.
 6. Servis – spletno mesto v domeni https://shardacropchem.si/.
 7. Storitev – izvedba storitve, ki se zagotovi brez hkratne prisotnosti strank (na daljavo), s prenosom podatkov na individualno zahtevo Prejemnika storitve, poslanih in prejetih z uporabo naprav za elektronsko obdelavo, vključno z digitalnim stiskanjem in shranjevanjem podatkov, ki se v celoti pošiljajo, prejemajo ali prenašajo prek telekomunikacijskega omrežja v smislu Zakona o telekomunikacijah z dne 16. julija 2004 in na podlagah, opredeljenih v Pravilniku.
 8. Prejemnik storitve – fizična oseba, pravna oseba ali organizacijska enota, ki ni pravna oseba, ki uporablja storitev, izvajano po elektronski poti v okviru Servisa.
 9. Ponudnik storitev – Sharda Cropchem Limited z siedzibą Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, Indija.
 1. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILNIKA.
 1. Pravilnik opredeljuje načela in pogoje izvajanja storitev Ponudnika storitev za Prejemnika storitev.
 2. Pravilnik se daje na voljo Prejemnikom storitev brezplačno prek Servisa v obliki, ki omogoča njegov prenos, shranitev in tiskanje.
 3. Servis je na voljo vsem Prejemnikom storitev, ki so v stanju povezati se z internetom.
 4. Prejemnik storitve lahko uporablja Storitev vodenja in dostopa do Računa samo, če izvede Registracijo. Za uporabo storitev vodenja in dostopa do Računa ter pošiljanje komercialnih informacij po elektronski poti je potrebno, da ima Prejemnik storitve odprt e-poštni račun. V primeru zgoraj omenjenih Storitev Prejemnik storitve s potrditvijo ustreznega polja izjavi, da se je seznanil s Pravilnikom ter da v celoti sprejema v njem vsebovane določbe in se zavezuje, da jih bo spoštoval. Zgornja opravila so prostovoljna, vendar nujna za uporabo zgoraj omenjenih Storitev.
 5. V cilju pravilne in polne uporabe Servisa ter zagotavljanja storitev mora imeti Prejemnik storitve napravo z dostopom do interneta ter brskalnik, ki podpira tehnologijo datotek cookies. Obseg uporabe datotek cookies s strani Ponudnika storitev je določen v Politiki datotek cookies.
 6. Uporaba Servisa je lahko odvisna od namestitve programske opreme tipov Java, Java Script.
 1. VRSTE IN OBSEG STORITEV, KI SE IZVAJAJO PO ELEKTRONSKI POTI.

Storitve, ki se nudijo v Servisu, so:

 1. omogočanje dostopa do splošno dostopnih vsebin v Servisu (možnost pregledovanja in odčitavanja gradiv s strani Prejemnikov storitve: besedil, fotografij, grafik, podatkov, baz znanj itd., objavljenih v Servisu, kot tudi prenosa datotek, ki jih daje na voljo Ponudnik storitev),
 2. vodenje in omogočanje dostopa do Računa,
 3. pošiljanje komercialnih informacij po elektronski poti.
 1. POGOJI IZVAJANJA STORITEV.
 1. Pogodba o izvajanju Storitev se sklene tako:
  1. za Storitev dostopa do splošno dostopnih vsebin v Servisu – z vstopom Prejemnika storitve v Servis,
  2. za Storitev vodenja in omogočanja dostopa do Računa – z izvedbo Registracije,
  3. za storitev pošiljanja komercialnih informacij – z izpolnitvijo ustreznega obrazca izrazitve prostovoljnega soglasja za pošiljanje komercialnih informacij z elektronskimi sredstvi ter ​​klikom na polje za sprejem (npr. “Pošlji”, “Naročam”).
 2. Možno je, da bo Prejemnik storitve lahko koristil storitve le tako, da bo poprej predložil svoje osebne podatke. Načela obdelave osebnih podatkov Prejemnika storitve s strani Ponudnika storitve so določena v Politiki zasebnosti.
 3. Prejemnik storitve je dolžan posredovati le resnične podatke in podatke, s katerimi se sme razpolagati, ter take podatke, da z njihovo predložitvijo ali kasnejšo uporabo v Servisu, ob izvajanju normalnih opravil, ne bodo kršene pravice tretjih oseb.
 4. Zagotavljanje Storitve dostopa do splošno dostopnih vsebin v Servisu ne zahteva Registracije. Ta storitev je na voljo v skozi čas dostopa Prejemnika storitve do splošno dostopnih vsebin v Servisu.
 5. Za izvajanje drugih storitev je potrebna Registracija.
 6. Prejemnik storitve opravi Registracijo tako, da izpolne prijavni obrazec, ki je na voljo v Servisu: https://shardacropchem.si, označi obvezna polja in klikne v polje za sprejem (npr. “Pošlji”, “Ustvari račun”). Po tem opravilu se na e-poštni naslov, ki ga je navedel Prejemnik storitve, pošlje sporočilo o potrditvi registracije in aktivacijsko povezavo v cilju preveritve pravilnosti e-poštnega naslova.
 7. Uporabljati Storitev je upravičen le Prejemnik storitve, katerega podatki so bili navedeni v obrazcu za registracijo. Prejemniku storitve je prepovedano uporabljati račune drugih uporabnikov storitve, praw tako mu ni dovoljeno dajati svoj Račun na voljo drugim prejemnikom storitev ali drugim osebam.
 8. Prejemnik storitve je dolžan hraniti v tajnosti Prijavno ime in Geslo.
 9. Vsakič, ko se Prejemnik storitve prijavi v Račun, potrebuje v tem cilju Prijavno ime in Geslo.
 10. Prijavno ime mora biti aktivni e-poštni naslov, ki ga ima pravico uporabljati Prejemnik storitve.
 11. Geslo mora imeti najmanj 6 alfanumeričnih znakov in/ali posebnih znakov.
 12. Prejemnik storitve lahko spremeni geslo, ko je v Računu, ali z uporabo funkcije “Pozabljeno geslo”, ki je na voljo na strani za prijavo v Račun.
 13. Storitev se izvaja za nedoločen čas. Prejemnik storitve ima pravico kadar koli zahtevati brisanje Računa. Prejemnik storitve lahko odda zahtevo za brisanje Računa po elektronski pošti na elektronski naslov Ponudnika storitve. Brisanje Računa pomeni hkrati odpoved pogodbe o zagotavljanju storitev po elektronski poti.
 14. Ponudnik storitve si pridržuje pravico začasno prekiniti funkcioniranje Računa, ga izbrisati ali omejiti njegovo funkcionalnost (obseg opravljanih storitev), zlasti:
  1. v primerih, ki jih določajo splošno veljavni pravni predpisi,
  2. v primeru uporabe Računa s strani Prejemnika storitve na način, nasproten določbam tega Pravilnika.
 15. Ponudnik storitve obvesti Prejemnika storitve o nameri začasno prekiniti funkcioniranje Računa, ga izbrisati ali omejiti njegovo funkcionalnost, tako da mu pošlje e-poštno sporočilo na naslov, naveden tekom postopka registriranja Računa ali v okviru naknadne posodobitve podatkov Prejemnika storitve.
 16. V primeru, da je razlog za začasno prekinitev razpoložljivosti ali omejitev funkcionalnosti Računa uporaba Računa na način, ki je nasproten določbam Pravilnika, se lahko popolno funkcionalnost Računa na zahtevo Prejemnika storitve obnovi šele potem, ko Prejemnik storitve preneha s takšnimi ravnanji in odstrani njihove učinke v obsegu in na način, kot to navede Ponudnik storitve.
 17. Za naročitev pošiljanja komercialnih informacij s strani Ponudnika storitve po elektronski poti je dolžan Prejemnik storitve izpolniti ustrezen obrazec, izraziti prostovoljno soglasje za pošiljanje komercialnih informacij z elektronskimi sredstvi ter ​​klikniti v polje za sprejem (npr. »Pošlji«, »Naročam«).
 18. Prejemnik storitve lahko kadar koli odstopi od prejemanja komercialnih informacij po elektronski poti. V ta namen mora Prejemnik storitve Ponudniku storitve poslati ustrezno e-sporočilo, ki bo hkrati pomenilo odpoved pogodbe o opravljanje storitev po elektronski poti.
 1. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PREJEMNIKA IN PONUDNIKA STORITVE.
 1. Ponudnik storitve se bo trudil, da bo Servis neprekinjen deloval.
 2. Ponudnik storitve si pridržuje pravico do prekinitev v delovanju Servisa zaradi posodabljanj podatkov, popravljanja napak in drugih vzdrževalnih del, kot tudi iz drugih razlogov, na katere Ponudnik storitev nima vpliva.
 3. Prejemnik storitve nima pravice uporabljati Storitve na način, ki bi nasprotoval pravnim predpisom in dobrim običajem ali ki bi kršil Pravilnik, pa tudi ne na način predloževanja protipravnih vsebin.
 4. Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da so vse informacije in gradiva, ki so na voljo v Servisu (zlasti pa grafike, članki, fotografije), predmet zaščite, še zlasti skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah z dne 4. februarja 1994. Prepovedani so kopiranje, razmnoževanje, distribuiranje in druge oblike uporabe gradiv in informacij, ki so objavljeni v Servisu, brez predhodnega pisnega soglasja Ponudnika storitve, kot tudi kakršna koli druga uporaba, ki bi pomenila prekoračitev s pravnimi predpisi postavljenih omejitev.
 5. Če Ponudnik storitve zahteva od Prejemnika storitve naj v cilju omogočanja storitve navede e-poštni naslov, je Prejemnik storitve dolžan navesti pravi e-poštni naslov, torej naslov, na katerega prejema korespondenco. Prejemnik storitve je dolžan Ponudnika storitve nemudoma obvestiti o spremembi svojega e-poštnega naslova s sporočitvijo sporočila na e-poštni naslov Ponudnika storitve. V primeru, da se Ponudnika storitve o spremembi e-poštnega naslova ne obvesti, se šteje, da so bile vse izjave in informacije, ki jih Ponudnik storitve poslal Prejemniku storitve na e-poštni naslov, ki ga je le-ta navedel v obrazcu, pravilno dostavljene, če je to skladno z uveljavljenimi standardi odnosov s potrošniki.
 6. Ponudnik storitve ni odgovoren za:
  1. za nobeno škodo, ki je lahko posledica uporabe Servisa s strani Prejemnika storitve na način, ki ni v skladu s pravnimi predpisi ali Pravilnikom, še zlasti pa razkritja Gesla ali Prijavnega imena za prijavo v Račun in razkritja osebnih podatkov,
  2. za nobeno škodo, ki je lahko posledica prenehanja opravljanja Storitev ali brisanja Računa Prejemnika storitve, če je do tega prišlo po krivdi Prejemnika storitve oziroma zaradi kršenja pravnih predpisov ali Pravilnika,
  3. za nobeno škodo, ki lahko nastane v zvezi z uporabo, s strani Prejemnika storitve, podatkov in informacij s Servisa za njegove gospodarske, naložbene, poslovne in podobne namene.
 7. Skupna in celotna odškodninska odgovornost Ponudnika storitve do Prejemnika storitve iz naslova izvajanja Storitve je, ne glede na pravno podlago odgovornosti, omejena izključno na škode, ki jih je Prejemnik storitve dejansko utrpel.
 8. Ponudnik storitve si pridržuje pravico do privzemanja, da imajo vse v Servisu vsebovane vsebine izključno informativno naravo. V Servisu vsebovane vsebine se pripravljajo v cilju in s prizadevanji, da so vsebinsko pravilne in ažurne, vendar Ponudnik storitve ni odgovoren za njihovo učinkovitost ali za odločitev Prejemnika storitve, da se opre na te vsebine in za s tem povezane posledice.
 1. REKLAMACIJSKI POSTOPEK.
 1. Reklamacijo v zvezi s Storitvami Ponudnika storitve lahko Prejemnik storitve prijavi s sporočilom na e-poštni naslov Ponudnika storitve: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Reklamacija mora vsebovati naslednje: ime in priimek Prejemnika storitve, njegov e-poštni naslov ter podroben opis in razlog za reklamacjo.
 3. Prejemnik storitve lahko prijavi reklamacijo v 14 dneh od dne dogodka, ki je razlog za reklamacijo.
 4. Reklamacijo bo Ponudnik storitve sprejel v obravnavo v 14 dneh od dne njenega prejema.
 5. Prejemnik storitve bo o odločitvi Ponudnika storitve obveščen z elektronskim sporočilom na e-poštni naslov, ki je bil naveden ob oddaji reklamacije.
 1. POGOJI IZVAJANJA STORITEV.
 1. Prejemnik storitve, ki je potrošnik, tj. fizična oseba, ki s podjetnikom izvaja pravni posel, ki ni neposredno povezan z njegovo poslovno ali poklicno dejavnostjo, ima pravico do odstopa od pogodbe o izvajanju Storitve, sklenjene s Ponudnikom storitev, v roku 14 dni od dne sklenitve take pogodbe. Izjava o odstopu od pogodbe mora biti dana v pisni obliki. Izjava bo poslana v roku, če bo odposlana s priporočenim pismom na naslov Ponudnika storitve pred iztekom zgornjega roka. Izjavo o odstopu od pogodbe je možno Ponudniku storitve poslati tudi v elektronski obliki na e-poštni naslov eu.sales@shardaintl.com.
 2. Za sestavitev izjave o odstopu od pogodbe za opravljanje Storitve lahko potrošnik uporabi naslednjo predlogo:

  …………………, datum: ……………
  ………………………………………….
  ime in priimek potrošnika
  ……………………………………….…
  naslov kraja bivanjaIzjava o odstopu od pogodbe
  Ja, spodaj podpisani(-a) …..…. obveščam vas o svojem odstopu od pogodbe, sklenjene dne ……
  ……………………………………
  čitljiv podpis potrošnika

 3. Ponudnik storitve lahko Prejemniku storitve v primeru kršitve tega Pravilnika ali obvezujočih pravnih predpisov odvzame pravico do uporabe Servisa in mu lahko tudi s takojšnjim učinkom omeji dostop do nekaterih ali vseh vsebin Servisa ali do Storitev, ki so nudene v okviru Servisa.
 1. KONČNE DOLOČBE.
 1. Ponudnik storitve ima pravico do enostranske spremembe Pravilnika iz pomembnih tehničnih, pravnih ali organizacijskih razlogov, še zlasti pa:
  1. kadar je sprememba Pravilnika potrebna zaradi spremembe določb splošno veljavnih pravnih predpisov,
   b.    v primeru spremembe načina zagotavljanja Storitve,
   c.    v cilju izpolnitve obveznosti, izhajajočih iz splošno veljavnih pravnih predpisov, ali obveznosti, izhajajočih iz pravnomočne sodne ali upravne odločbe.
 2. Prejemnik storitve bo o vsebini spremembe Pravilnika obveščen s sporočilom, vsebujočim spremenjeni Pravilnik ter navedbe v njem vsebovanih sprememb in navedbo datuma njegovega vstopa v veljavo.
 3. Za zadeve, ki jih ta Pravilnik ne ureja, se uporabljajo predpisi slovenskega in mednarodnega prava.
 1. KONTAKTNI PODATKI PONUDNIKA STORITVE.

Sharda Cropchem Limited z sedežem Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, Indija.